OGŁOSZENIE

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEPNICY
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA
DO ŚWIETLICY W RACIMIERZU

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Portowa 7
72-112 Stepnica
Wymagania konieczne:
–          wykształcenie minimum średnie (specjalistyczne)
lub
–          studium animatorów kultury
Wymagania dodatkowe:
–          doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
–          dobra znajomość komputera,
–          duża motywacja do pracy oraz dyspozycyjność
–          komunikatywność, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie,
–          dobrze widziane prawo jazdy.
Zakres głównych zadań:
–          organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
–          inspirowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych,
–          udział w imprezach plenerowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury,
–          sprzątanie pomieszczeń placówki oraz otoczenia budynku.
–          praca w godzinach popołudniowych,
Wymagane dokumenty:
–          list motywacyjny;
–          curriculum vitae;
–          kserokopie świadectw pracy;
–          kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie;
–          kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
–          oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
–          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
–          List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Informacje dodatkowe:
–          Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, w godzinach 12:00 – 20:00, tel. 914188628
–          Dokumenty należy składać do dnia 10.05.2012. włącznie, do godziny 15.00 w biurze Gminnego Ośrodka Kultury lub drogą pocztową (ważna jest data otrzymania) na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Portowa 7, 72-112 Stepnica – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na młodszego instruktora”. Postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone dnia 12.05.2012r.
–          Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.gok.stepnica.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury.

Skip to content