Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka  Kultury w Stepnicy.

I. Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Stepnicy znajduje się przy ul. Portowej 7, 72-112 Stepnica, składa się z dwóch budynków:

1). Budynek główny:
a) budynek jest dwukondygnacyjny – parter, I piętro,
b) wejście do budynku znajduje się na parterze, do którego prowadzi podjazd,
c) w budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
d) w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
e) w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2).Budynek harcówki:
a) budynek jest jednokondygnacyjny – parter,
b) wejście do budynku znajduje się na parterze,
c) w budynku jest toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.
d) w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
e) w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Ponadto pod nadzorem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy znajdują się świetlice  w miejscowościach:

1.  Czarnocin 2C/12, 72-112 Stepnica,
a) budynek jest wielolokalowy, wielokondygnacyjny, świetlica znajduje się na wysokim parterze
b) wejście do budynku znajduje się na parterze, do którego prowadzą schody zewnętrzne,
c) w budynku jest toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.
d) w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
e) w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Kopice 6B, 72-112 Stepnica,
a) budynek jest jednokondygnacyjny – parter,
b) wejście do budynku znajduje się na parterze, do którego prowadzi podjazd,
c) w budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
d) w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
e) w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3. Gąsierzyno, ul. Wojska Polskiego 21, 72-112 Stepnica,
a) budynek jest jednokondygnacyjny – parter, I piętro,
b) wejście do budynku znajduje się na parterze, do którego prowadzi podjazd,
c) w budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
d) w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
e) w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Miłowo, ul. Wrocławska 13, 72-112 Stepnica,
a) budynek jest jednokondygnacyjny – parter,
b) wejście do budynku znajduje się na parterze, do którego prowadzą schodki trzystopniowe,
c) w budynku jest toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.
d) w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
e) w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

5. Łąka 40,  72-112 Stepnica,
a) budynek jest jednokondygnacyjny – parter,
b) wejście do budynku znajduje się na parterze,
c) w budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
d) w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
e) w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

6. Widzieńsko 18, 72-112 Stepnica,
a) budynek jest wielolokalowy, dwukondygnacyjny – parter, I piętro, świetlica składa się z pomieszczeń na parterze oraz na I piętrze,
b) wejście do budynku znajduje się na parterze, do którego prowadzą schody dwustopniowe,
c) w budynku jest toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.
d) w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
e) w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

7. Dom Kultury w Racimierzu , ul. Niepodległości 6A, 72-111 Żarnowo,
 a) budynek jest dwukondygnacyjny – parter, I piętro,
b) wejście do budynku znajduje się na parterze, do którego prowadzi podjazd,
c) w budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
d) w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
e) w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziby budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w  Stepnicy i braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ośrodek realizuje zadania w zakresie dostępności, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w sposób alternatywny poprzez:

1) pracownik realizując własny zakres obowiązków każdorazowo na przywołanie podejmuje czynności z osobą zgłaszającą takie żądanie załatwiając sprawę;

2) dla osób niepełnosprawnych potrzebującym załatwić sprawę, bądź mającym chęć wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez MGOK w budynku,   istnieje możliwość zorganizowania poprzez sieć wolontariuszy  oraz w ramach obowiązków pracowników ośrodka  transportu do sali teatralnej lub kawiarnianej (Ipiętro), bądź zorganizowania zajęć w pomieszczeniach na parterze budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, lub e-mailowym.

II. Dostępność cyfrowa

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  w Stepnicy. Niniejsza informacja w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mgokstepnica.pl

Status pod względem zgodności.

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

b) nieproporcjonalne obciążenie:

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

III. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym dyrektor@gokstepnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 418 86 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

Mirosława Nowak

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

dyrektor@gokstepnica.pl

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

91 418 86 28

IV. Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 – art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej mgok.stepnica.pl
2021-03-15

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji:
2021-03-29

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-03-24

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-03-29

DYREKTOR
MIEJSKO – GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W STEPNICY
MIROSŁAWA NOWAK

Skip to content