Ochrona danych osobowych w GOK.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „rodo”, Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy,  informuje, iż:

 

1)     Administratorem Danych Osobowych Pana/Pani jest Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, ul. Portowa 7, 72-112 Stepnica, dalej jako „ADO”;

2)     Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Karolina Kaczmarek, tel. Kontaktowy: 537-570-007; e-mail: karolina.kaczmarek@caro-iodo.pl;

3)     dane osobowe są przetwarzane w celu w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych przez ADO; prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji w/w  zadań;

4)     dane osobowe są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 rodo. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;

5)     Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych/wynikający z prawa wewnętrznego ADO – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRZWA)/ z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

6)     przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7)     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;

8)     Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji niniejszej umowy.

                                                                                                                Mirosława Nowak

                                                                                                               Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy

 

 

 
Skip to content