NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEPNICY
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Portowa 7
72-112 Stepnica

Wymiar czasu pracy: 1 etat (Praca w godzinach popołudniowych)

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub specjalistyczne.
2.    Zdolności organizacyjne.
3.    Prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
1.    Przedstawienie propozycji zajęć w formie oferty, która powinna zawierać: Tematykę i opis zajęć, Metody pracy, Rezultaty, Opis grupy docelowej, Opis kwalifikacji i doświadczenia w kontekście oferowanych zajęć.
2.    Umiejętności komunikacyjne oraz pracy w zespole.
3.    Kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność, rzetelność i sumienność.
4.    Umiejętność obsługi komputera.
5.    Dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres głównych zadań:
–    Prowadzenie różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (zgodnie z ofertą),
–    Organizowanie imprez kulturalnych,
–    Wyszukiwanie oraz realizacja programów i projektów umożliwiających pozyskanie funduszy na działalność GOK,
–    Dokumentowanie własnej pracy,

Wymagane dokumenty:
–    list motywacyjny;
–    curriculum vitae;
–    kserokopie świadectw pracy;
–    kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie;
–    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
–    oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia;
–    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
–    List motywacyjny, CV, klauzule o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostałe oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Informacje dodatkowe:
–    Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w biurze Gminnego Ośrodka Kultury, w godzinach 12:00 – 20:00, tel. 914188628
–    Dokumenty należy składać do dnia 26.11.2012. włącznie, do godziny 15.00 w biurze Gminnego Ośrodka Kultury lub drogą pocztową (ważna jest data otrzymania) na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Portowa 7, 72-112 Stepnica – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy konkursu na instruktora”. Postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone dnia 28.11.2012r.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.gok.stepnica.pl
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury.

Skip to content