„Budowa zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy”

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury informuje, iż jest w trakcie realizacji  operacji  pt.: „Budowa zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy”, finansowanej  w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, w ramach celu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”, obejmującej „Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie związanej z działalnością rybacką”

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: „ Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy jako element poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych”.

Skip to content